Back to Data & Privacy

Privacy Policy

Informujemy, że klikając w przycisk „Aplikuj” lub „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne Administratorem Twoich danych staje się Knowit Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa, adres e-mail: dpm@cybercom.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036076, numer NIP: 9511789996, REGON: 01284093700000, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 1.251.200,00 zł.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od powyższego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, tel. 022 531 03 00, www.uodo.gov.pl.

Udostępnione nam dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, do której aplikujesz. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

 Nie będziesz podlegać decyzji , która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Twoją sytuację.

 Podanie danych określonych w art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu pracy jest ustawowym obowiązkiem, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

a. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO w zw. z art. 22¹ Kodeksu pracy w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na:

  • poszukiwaniu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora;
  • w zw. z art. 222 Kodeksu pracy – polegający na zapewnieniu  bezpieczeństwa kandydatów biorących udział w rekrutacji, ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • dochodzeniu roszczeń;

c. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji oraz w przypadku podania przez Ciebie danych wykraczających poza wymienione w pkt a. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: dpm@cybercom.com lub na wskazany powyżej adres siedziby Administratora, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

a.    podmioty wspierające proces rekrutacji,

b.    podmioty dostarczające i wspierające systemy i narzędzia informatyczne,

c.    podmioty dostarczające i świadczące usługi informatyczne i hostingowe,

d.    podmioty audytujące Administratora,

e.    podmioty świadczące usługi prawne,

f.     podmioty z grupy kapitałowej,

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do tzw. państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Z przyczyn  związanych z Twoją szczególną sytuacją przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Already working at Knowit Poland?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@www.knowit.eu
Teamtailor

Career site by Teamtailor